به یک جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد، باید مثل یک چاقو که چیز ها را می برد و از میانشان می گذرد، از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی... #فاکنر

به یک جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد، باید مثل یک چاقو که چیز ها را می برد و از میانشان می گذرد، از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی... #فاکنر

The organizers of The Women’s March on Washington have a released a four-page “Guiding Vision and Definition of Principles” document, out...

Sweet and Spicy Bacon Wrapped Chicken Tenders

The organizers of The Women’s March on Washington have a released a four-page “Guiding Vision and Definition of Principles” document, out...

Wow, what a sense8tional show. (WARNING: Spoilers for Season 2)

23 "Sense8" Jokes That Are Just...Sense8tional

Wow, what a sense8tional show. (WARNING: Spoilers for Season 2)

Looks like my closet and probably means that, at some deep, core level, I've always been a Ravenclaw.

Looks like my closet and probably means that, at some deep, core level, I've always been a Ravenclaw.

Pinterest
Search