Kalliopi kousouri

Kalliopi kousouri

Paper-stories is the portfolio of paper cuttings done by Kalliopi Kousouri. Her stories, both real and imaginary, are captured into silhouette form.
Kalliopi kousouri