Explore Lower Blood Pressure, Thailand and more!

Explore related topics

Red-flanked Bluetail-Female File:Ruribitakif1.JPG

Red-flanked Bluetail-Female File:Ruribitakif1.JPG

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue whistling thrush (Myophonus caeruleus); Central Asia, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Hoét lam; Trung Á, Trung Quốc và Đông Nam Á; [HỌ HOÉT - TURDIDAE (Thrushes) || HỌ ĐỚP RUỒI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers) ??].

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue whistling thrush (Myophonus caeruleus); Central Asia, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Hoét lam; Trung Á, Trung Quốc và Đông Nam Á; [HỌ HOÉT - TURDIDAE (Thrushes) || HỌ ĐỚP RUỒI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers) ??].

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue whistling thrush (Myophonus caeruleus); Central Asia, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Hoét lam; Trung Á, Trung Quốc và Đông Nam Á; [HỌ HOÉT - TURDIDAE (Thrushes) || HỌ ĐỚP RUỒI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers) ??].

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue whistling thrush (Myophonus caeruleus); Central Asia, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Hoét lam; Trung Á, Trung Quốc và Đông Nam Á; [HỌ HOÉT - TURDIDAE (Thrushes) || HỌ ĐỚP RUỒI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers) ??].

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-flanked bluetail/Orange-flanked bush-robin (female)(Tarsiger cyanurus); Northern Asia and northeastern Europe; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Oanh đuôi lam hông đỏ (mái); Bắc Á và đông-bắc châu Âu; HỌ ĐỚP RUỒI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-flanked bluetail/Orange-flanked bush-robin (female)(Tarsiger cyanurus); Northern Asia and northeastern Europe; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Oanh đuôi lam hông đỏ (mái); Bắc Á và đông-bắc châu Âu; HỌ ĐỚP RUỒI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue-capped rock thrush (male)(Monticola cinclorhynchus); Indian subcontinent; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét đá chỏm đầu lam (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue-capped rock thrush (male)(Monticola cinclorhynchus); Indian subcontinent; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét đá chỏm đầu lam (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue-capped rock thrush (female)(Monticola cinclorhynchus); Indian subcontinent; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét đá chỏm đầu lam (mái); Tiểu lục địa Ấn Độ; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue-capped rock thrush (female)(Monticola cinclorhynchus); Indian subcontinent; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét đá chỏm đầu lam (mái); Tiểu lục địa Ấn Độ; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Silverbird (Empidornis semipartitus); Native to Eastern Africa; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim bạc; Loài bản địa Đông Phi; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Silverbird (Empidornis semipartitus); Native to Eastern Africa; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim bạc; Loài bản địa Đông Phi; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Silverbird (Empidornis semipartitus); Native to Eastern Africa; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim bạc; Loài bản địa Đông Phi; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Silverbird (Empidornis semipartitus); Native to Eastern Africa; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim bạc; Loài bản địa Đông Phi; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World Flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue-capped rock thrush (male)(Monticola cinclorhynchus); Indian subcontinent; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét đá chỏm đầu lam (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World flycatchers).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue-capped rock thrush (male)(Monticola cinclorhynchus); Indian subcontinent; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét đá chỏm đầu lam (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ; HỌ ĐỚP RUỒI CỰU THẾ GIỚI - MUSCICAPIDAE (Old World flycatchers).

Pinterest
Search