Pinterest

Explore Kyoto and more!

2013/4/22 伏見稲荷大社

2013/4/22 伏見稲荷大社

富士浅間神社。

富士浅間神社。

2013/4/15 宝泉院

2013/4/15 宝泉院

inuyama 白雲寺廃寺跡 天道宮神明社内

inuyama 白雲寺廃寺跡 天道宮神明社内

2013/4/15 大原

2013/4/15 大原

2015/5/2 貴船神社

2015/5/2 貴船神社

2013/4/15 三千院

2013/4/15 三千院

2013/11/5  高雄山

2013/11/5 高雄山

由岐神社--prayer papers attached to sacred trees at Shinto and Buddhist temples in Japan

由岐神社--prayer papers attached to sacred trees at Shinto and Buddhist temples in Japan

2013/11/5  高雄山

2013/11/5 高雄山

2013/11/11  永観堂

2013/11/11 永観堂

2012/11/26 鞍馬寺

2012/11/26 鞍馬寺

2013/5/3 嵐山

2013/5/3 嵐山

2013/5/3 嵐山

2013/5/3 嵐山

2013/11/5  高雄山

2013/11/5 高雄山