Explore Labs, Medicine and more!

Explore related topics

آزمایشگاه تراشه ای ابزاری است که امکان ادغام و یکپارچه سازی چندین عملیات #آزمایشگاهی را تنها بر روی یک تراشه منفرد با ابعاد کوچک چند میلیمتر تا چند سانتیمتر مربع میسر می سازد. #تراشه_آزمایشگاهی با جریان مایعاتی با حجم بسیار کم (در حد نانولیتر تا پیکولیتر) درون کانال های میکرونی سر و کار دارد که توسط فرایندهای تکی یا چندگانۀ درون تراشه، برای تجزیه و تحلیل شیمیایی به کار می روند. #ويكی فارما_خدايا... #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #Khodaya_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma…

آزمایشگاه تراشه ای ابزاری است که امکان ادغام و یکپارچه سازی چندین عملیات #آزمایشگاهی را تنها بر روی یک تراشه منفرد با ابعاد کوچک چند میلیمتر تا چند سانتیمتر مربع میسر می سازد. #تراشه_آزمایشگاهی با جریان مایعاتی با حجم بسیار کم (در حد نانولیتر تا پیکولیتر) درون کانال های میکرونی سر و کار دارد که توسط فرایندهای تکی یا چندگانۀ درون تراشه، برای تجزیه و تحلیل شیمیایی به کار می روند. #ويكی فارما_خدايا... #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #Khodaya_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma…

اورتزی كه تحت عنوان لا انگشتی سيليكونی پاكسمن دراختيار شماست با ايجاد فشاری مخالف تغيير شكل ايجاد شده به روند اصلاح زاويه مابين شست و مفصل كف پايی كمك می كند.  ويكی فارما_سوكام آرياسان# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوكام آرياسان_پاك سمن# #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

اورتزی كه تحت عنوان لا انگشتی سيليكونی پاكسمن دراختيار شماست با ايجاد فشاری مخالف تغيير شكل ايجاد شده به روند اصلاح زاويه مابين شست و مفصل كف پايی كمك می كند. ويكی فارما_سوكام آرياسان# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوكام آرياسان_پاك سمن# #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

محصولی كه تحت عنوان #پد_خارپاشنه سيليكونی #پاك_سمن در اختيار شماست محصولی ايده آل جهت كاهش فشار و كاستن از درد اين ناحيه می باشد. لذا در #پياده روی نيز می توان از آن استفاده كرد. ويكی فارما_خدايا# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوکام آریاسان_پاك سمن# #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

محصولی كه تحت عنوان #پد_خارپاشنه سيليكونی #پاك_سمن در اختيار شماست محصولی ايده آل جهت كاهش فشار و كاستن از درد اين ناحيه می باشد. لذا در #پياده روی نيز می توان از آن استفاده كرد. ويكی فارما_خدايا# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوکام آریاسان_پاك سمن# #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

#. محصولی که تحت عنوان كفی طبی (بارويه جير) در اختیار شماست دارای برجستگی اشکی جهت حفظ قوس عرضی پا و برجستگی طولی داخلی میباشد و براحتی از قوس های مهم پا حمایت میکند. #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

#. محصولی که تحت عنوان كفی طبی (بارويه جير) در اختیار شماست دارای برجستگی اشکی جهت حفظ قوس عرضی پا و برجستگی طولی داخلی میباشد و براحتی از قوس های مهم پا حمایت میکند. #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

هالوكس به معنای انگشت بزرگ پا و #والگوس به معنای بدشكلی است و آن حالتی می باشد كه مفصل قاعده انگشت شست را درگير می كند و انگشت ، نسبت به خط ميانی بدن به سمت خارج می شود. پس در #هالوكس_والگوس ، انگشت شست پا به لبه خارجی پا منحرف می گردد . #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

هالوكس به معنای انگشت بزرگ پا و #والگوس به معنای بدشكلی است و آن حالتی می باشد كه مفصل قاعده انگشت شست را درگير می كند و انگشت ، نسبت به خط ميانی بدن به سمت خارج می شود. پس در #هالوكس_والگوس ، انگشت شست پا به لبه خارجی پا منحرف می گردد . #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

راه رفتن آدمی به دلايلی می تواند #آزار_دهنده و دردناك گردد. مواردی نظير سفتی و التهاب غلاف چربی كف پايی، تحليل اين بافت چربی در سالمندانی، #شكستگی های #استخوان #كف_پا و #اضافه_وزن و... محصولی كه تحت عنوان #كفی_طبی #سيليكونی #پاك_سمن در اختيار شماست با ايجاد يك بستر مناسب جهت #كف_پا، #تحريكات_پوستی و #درد را كاهش می دهد و #راه_رفتن را #لذت_بخش می نمايد. ويكی فارما_سوكام آرياسان# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوكام آرياسان_پاك سمن# #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma

راه رفتن آدمی به دلايلی می تواند #آزار_دهنده و دردناك گردد. مواردی نظير سفتی و التهاب غلاف چربی كف پايی، تحليل اين بافت چربی در سالمندانی، #شكستگی های #استخوان #كف_پا و #اضافه_وزن و... محصولی كه تحت عنوان #كفی_طبی #سيليكونی #پاك_سمن در اختيار شماست با ايجاد يك بستر مناسب جهت #كف_پا، #تحريكات_پوستی و #درد را كاهش می دهد و #راه_رفتن را #لذت_بخش می نمايد. ويكی فارما_سوكام آرياسان# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوكام آرياسان_پاك سمن# #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma

ناحيه #مچ_پا با رباط های قوی و محكمی حمايت می گردد . كشيدگی خفيف ناحيه مچ پا بعضا با درد و تورم نيز می تواند همراه باشد. محصولی كه تحت عنوان #قوزك_بند حوله ای #پاك_سمن در اختيار شماست با حمايت از بافت های كشيده شده و گرم نگه داشتن موضع #آسيب ديده روند بهبودی را نيز تسريع می نمايد. ويكی فارما_خدايا# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوکام آریاسان_پاك سمن# #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma www.wikipharma.me

ناحيه #مچ_پا با رباط های قوی و محكمی حمايت می گردد . كشيدگی خفيف ناحيه مچ پا بعضا با درد و تورم نيز می تواند همراه باشد. محصولی كه تحت عنوان #قوزك_بند حوله ای #پاك_سمن در اختيار شماست با حمايت از بافت های كشيده شده و گرم نگه داشتن موضع #آسيب ديده روند بهبودی را نيز تسريع می نمايد. ويكی فارما_خدايا# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوکام آریاسان_پاك سمن# #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma www.wikipharma.me

تحرك بسيار و نقش مهم #انگشتان در انجام وظيفه روزانه پيوسته آنها را در معرض #آسيب هایی نظير #كشيدگی_تاندون، #ضرب_ديدگی و شكستگی های كوچك قرار می دهد كه در مواردی جهت التيام درد و بهبود عارضه نياز به بی حركتی آنها می باشد. محصولی كه تحت عنوان #آتل_انگشت #پاك_سمن در اختيار شماست به طور كامل #حركات انگشت را محدود می نمايد. #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma

تحرك بسيار و نقش مهم #انگشتان در انجام وظيفه روزانه پيوسته آنها را در معرض #آسيب هایی نظير #كشيدگی_تاندون، #ضرب_ديدگی و شكستگی های كوچك قرار می دهد كه در مواردی جهت التيام درد و بهبود عارضه نياز به بی حركتی آنها می باشد. محصولی كه تحت عنوان #آتل_انگشت #پاك_سمن در اختيار شماست به طور كامل #حركات انگشت را محدود می نمايد. #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma

به منظور #تسکین #ناراحتی ناشی از #گرفتگی #گردن، #کمپرس #آب #گرم بعد از #کمپرس آب سرد یک #روش #آسان، #سریع و #آرامش بخش است و باعث #بهبود #گرفتگی #گردن می شود. درحالی که سرما درد #موضعی را کم و تجمع #اسید_لاکتیک را که باعث #درد در #عضلات می شود، #محدود می کند، #گرما #عضلات گرفته شده را #شل می کند. توجه داشته باشید اگر #گرفتگی_گردن با #نشانه های دیگری همراه باشد، دریافت #مراقبت های #پزشکی #ضروری است. #‏خدایا  #‎Khodaya  #‏ويكی #فارما #WikiPharma #ويكی #‏مد  #‎WikiMed www.Khodaya.com

به منظور #تسکین #ناراحتی ناشی از #گرفتگی #گردن، #کمپرس #آب #گرم بعد از #کمپرس آب سرد یک #روش #آسان، #سریع و #آرامش بخش است و باعث #بهبود #گرفتگی #گردن می شود. درحالی که سرما درد #موضعی را کم و تجمع #اسید_لاکتیک را که باعث #درد در #عضلات می شود، #محدود می کند، #گرما #عضلات گرفته شده را #شل می کند. توجه داشته باشید اگر #گرفتگی_گردن با #نشانه های دیگری همراه باشد، دریافت #مراقبت های #پزشکی #ضروری است. #‏خدایا #‎Khodaya #‏ويكی #فارما #WikiPharma #ويكی #‏مد #‎WikiMed www.Khodaya.com

#. استفاده از #ران_بند_نئوپرنی با استرپ پاك سمن در شرايط سرد آب و هوايی برای افرادی كه دچار درد های عضلانی می گردند توصيه می شود . همچنين در #ورزش های استقامتی نظير #كوهنوردی و #پياده_روی نيز استفاده اين محصول پيشنهاد می شود. #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

#. استفاده از #ران_بند_نئوپرنی با استرپ پاك سمن در شرايط سرد آب و هوايی برای افرادی كه دچار درد های عضلانی می گردند توصيه می شود . همچنين در #ورزش های استقامتی نظير #كوهنوردی و #پياده_روی نيز استفاده اين محصول پيشنهاد می شود. #ويكی فارما_سوكام آرياسان #ويكی فارما_آرياسان #ويكی فارما_پاك سمن #سوكام آرياسان_پاك سمن #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

Pinterest
Search