Explore Philippines, Tins, and more!

Lớp học ngữ pháp tại trường Anh ngữ Monol

Lớp học ngữ pháp tại trường Anh ngữ Monol

Bản tin tháng 6-2016 của trường Anh ngữ Monol

Bản tin tháng 6-2016 của trường Anh ngữ Monol

Khóa học TESOL tại trường Anh ngữ CELLA

Khóa học TESOL tại trường Anh ngữ CELLA

Những ngày đầu tiên tại trường Anh ngữ Target

Những ngày đầu tiên tại trường Anh ngữ Target

Khóa học  IELTS đảm bảo đầu ra

Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra

Hình ảnh lớp học tại trường Anh ngữ CPILS

Hình ảnh lớp học tại trường Anh ngữ CPILS

Kiểm tra từ vựng và viết tiểu luận tại trường Anh ngữ CG

Kiểm tra từ vựng và viết tiểu luận tại trường Anh ngữ CG

Nhân viên MYD đến thăm trường Anh ngữ Target

Nhân viên MYD đến thăm trường Anh ngữ Target

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành tại trường Anh ngữ EV

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành tại trường Anh ngữ EV

Kì thi tốt nghiệp hàng tuần tại trường Anh ngữ CIA

Kì thi tốt nghiệp hàng tuần tại trường Anh ngữ CIA

Pinterest
Search