Explore India, Menu, and more!

Explore related topics

India, Menu

Kavita - Aamhi Kon  Kavi - Keshavsut

Kavita - Aamhi Kon Kavi - Keshavsut

Mainu mere pind da banera chete aa gya # Rangla PUNJAB India

Mainu mere pind da banera chete aa gya # Rangla PUNJAB India

आजचय धकधकचय दनदन जवनत यतरवत आयषयत परवरतत झलल जण कस आह ह कत तकलद आह तयत जवनतल रसरशतपण हरवल आह. जवनतल खर आसकत सरन गल आह अन उरल आह त नरस जवन जगणयच सकत. अगद मरमभदक आण परणमकरक अश शबदरचन ह मरढकर कवयवशषटय इथह आह. कवतत न वपरल जणर रढरथन दरबध समजल गलल गदयचय अगन जणर शबद ललय कवतत वपरणयत मरढकरच हतखड हत. सत दशकपरव लहललय य कवतत वरणलल जवनतल शषकत आजचय कळत तर मठय परमणत वढलल दसन यत. 'पपत मल ओलय उदर; मन पडलय मरगळलयवण; ओठवरत ओठ मळल; मन पडलय आसकतवण. गरब बचर बळत जगल पपत मल उचक दउन; दवस सडल घऱय डळ गतरलग अन धऊन घउन…

आजचय धकधकचय दनदन जवनत यतरवत आयषयत परवरतत झलल जण कस आह ह कत तकलद आह तयत जवनतल रसरशतपण हरवल आह. जवनतल खर आसकत सरन गल आह अन उरल आह त नरस जवन जगणयच सकत. अगद मरमभदक आण परणमकरक अश शबदरचन ह मरढकर कवयवशषटय इथह आह. कवतत न वपरल जणर रढरथन दरबध समजल गलल गदयचय अगन जणर शबद ललय कवतत वपरणयत मरढकरच हतखड हत. सत दशकपरव लहललय य कवतत वरणलल जवनतल शषकत आजचय कळत तर मठय परमणत वढलल दसन यत. 'पपत मल ओलय उदर; मन पडलय मरगळलयवण; ओठवरत ओठ मळल; मन पडलय आसकतवण. गरब बचर बळत जगल पपत मल उचक दउन; दवस सडल घऱय डळ गतरलग अन धऊन घउन…

चतरकव - वसत आबज डहक ....   आत डकयत चदर घऊन उभ रहयच वठठलसरख कमरवर हत ठवन. नह तर वषणसरख पडन रहयच पणयवर तरगत. चदण पझरत रहल आत आत सगळय नळयमधन सवकश. आपल शरर इथ सपडत सतन वठठल सपडलयसरख.  टट ममरअल हसपटल'मधन ववरतन कव वसत आबज डहक यन सचलल ह कवत 'चतरलप' य कवयसगरहतल आह. य कवयसगरहस सहतय अकदमच परसकर मळल हत...  य कवततल कथनतमक कवयत मरणच अथग वयकळत आह. कठह शबदबबळ न हत सधय सपय शबदत मरणसनन वयकतचय मनतल भव तयन एखदय चतरसरख रखटल आहत...  डहक सर कवततन आपलयपढ वसतचतर जवतपण उभ करतत महणन तयचय कवयसगरहच नव अगद सरथ आह…

चतरकव - वसत आबज डहक .... आत डकयत चदर घऊन उभ रहयच वठठलसरख कमरवर हत ठवन. नह तर वषणसरख पडन रहयच पणयवर तरगत. चदण पझरत रहल आत आत सगळय नळयमधन सवकश. आपल शरर इथ सपडत सतन वठठल सपडलयसरख. टट ममरअल हसपटल'मधन ववरतन कव वसत आबज डहक यन सचलल ह कवत 'चतरलप' य कवयसगरहतल आह. य कवयसगरहस सहतय अकदमच परसकर मळल हत... य कवततल कथनतमक कवयत मरणच अथग वयकळत आह. कठह शबदबबळ न हत सधय सपय शबदत मरणसनन वयकतचय मनतल भव तयन एखदय चतरसरख रखटल आहत... डहक सर कवततन आपलयपढ वसतचतर जवतपण उभ करतत महणन तयचय कवयसगरहच नव अगद सरथ आह…

"100000 people are fed everyday at the Golden Temple for free. Amazing! It's wonderful to see so many people serve others. Sikhism is all about serving and learning!  ___________In the photo: A lady prepares rotiya for the langar." Repost of caption/image from @jabar_jung

people are fed everyday at the Golden Temple for free. It's wonderful to see so many people serve others. Sikhism is all about serving and learning! ___________In the photo: A lady prepares rotiya for the langar." Repost of caption/image from

Pinterest
Search